Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Expand
titleA

Administrativa bokningar i kalendern, Fika, Lunch, Klinikmöte o.s.v.

Adress- och telefonregister

Adressutskrift på kuvert

Aktiviteter idag

Aktivitetslogg

Akupunktur (Ctrl + Alt + A)

Spara "set"

Tender points

Alfa e-recept

Allmänt hälsotillstånd (screening)

Bakgrund

Annan betalare av patientavgift

Ansluta en ny användare

Lägga till användare i klinik

Anteckningsblock

Användarhandbok e-frikort (Webbapplikationen)

Användarinställningar

Allmänna

Besök

Brev

Ekonomi

Externa tjänster

Journal

Patientöversikt

Status

Tidbok

Använd inte frikort

Arkivera patient

Articklar

ARV, Privera, Pricomp

Inställningar ARV 

Testa anslutning till ARV

Asylsökande

Ersättning

Auktoriserade SLL (GVR)

Inställningar GVR

Autospar (journalen) 

Avboka patient

Avgiftsbefriad ungdom

Avgiftsbefriad åldring

Avgiftskoder (patientavgifter) 

Ny avgiftskod

Avsluta ärende

Automatiskt

Avsluta patient

Avtalspart-ID (region Skåne)

Expand
titleB

Bath Ankylosing Spondylitis

Behandlarens namn på fakturan

Behandlingstid på besök

Behandlinstyper (i kalender)

Kontaktsätt

Besök

Besökskategori

Standardinställning

Makulera besök

Sända på nytt

Besöksregister (Ctrl + B)

Besöksregistrering (Ctrl + R)

Använd inte frikort

Försäkringsbesök

Registrera företagsbesök

Registrera försäkringsbesök

Registrera gruppbesök

Registrera hembesök

Registrera annan taxa trots frikort

Ångra makulering av besök

Ändra registrerat besök

Besöksstatistik

Besök registrerat på fel ärende

Besöksregister

Utskrift

Betalsätt

Bildjournal

Bjussa på patientavgiften

Blanketter

Tomma blanketter

BMI (Body Mass Index)

Boka på webben

Boka in grupp/gruppbokning

Boka nybesök

Tidbok (F3)

Administrativa bokningar, ex. LUNCH

Avboka patient

Behandlingstyper

Boka fler tider samma patient

Boka in patient/patientbokning

Bokningsbekräftelse, redigera

Dela kalender

Boka fler patienter samma tid

Byta namn på kalender

Extra notering i tidbok

Inställningar

Flytta bokning

Kopiera bokning


Menyval i kalender

Navigera i kalender

"Normal" arbetstid

Normal bokningslängd

Redigera bokning

Reservera tid för nybesök

Resurskalender

Ny resurskalender

Boka i resurskalender

Skapa ny resurskalender

Boka händelse

Spärra tider i kalender

Standardbokningar i kalender

Standard periodstorlek (visning i kalender)

Söka nybesökstider

Tidvisare

Systeminställning: Visa vem som bokat i kalendern

Tidsschema

Webbokning, Inställningar

Webbokningar (gammal)

Webbtidbok

Ändra bokningslängd

Ändra tidsschema

Brev

Mallar för brev

Ny brevmall

Brev från journalen

Byta betalsätt

Byta klinik (F4)

Byta lösenord

Byta webbläsare

...

Expand
titleD

Dagkalender

Datumväljare

Dela kalender

DHI, Dizziness Handicap Inventory

Diagnoskoder

Hantera diagnoser från journalen

Importera

Välja diagnos

Digital vård

Distansbesök

Dokumentbevakning

DRI (disability Rating Index) (Ctrl + ALt + R)

DRI - patientinstruktion

Dölja Ersättningskod i lista

...

Expand
titleF

Fakturajournal

Fakturasammanställning/samlingskvitto

Fakturera

Benämning: Kontantfaktura eller Kvitto

Behandlarens namn på fakturan

Betalningsfrist

Fakturaavgift

Fakturanummer

Information om högkostnadsskydd på fakturan

Kontantfaktura (kvitto)

Konteringar

Kreditera faktura/kontantfaktura

Meddelande/text på faktura

Organisationsnummer för enskild firma på fakturan

Patientens namn på fakturan

Patientens personnummer på fakturan

Tag bort kontanthantering och fakturering i SGX

Uteblivet besök

Logotype

Fakturor Du inte får betalt för

FAR - Fysisk Aktivitet på Recept

Skicka FAR med mail

FAOS

Fascial Manipulation Assessment Chart

Febertermometern

Felaktigt notat (fel patient)

Fjärrhjälp

Fil till regionen

Sändningar

Fler patienter samma tid

Fler patientrelaterade val

Flytta bokning

Flytta journalnotat

Fraser/frasminne

Frikort (både manuellt och e-frikort)

Användarhandbok e-frikort (Webbapplikationen)

Manuell hantering av högkostnadskort (SLL)

Reducerad patientavgift (resterande upp till frikort)

Registrera annan taxa trots frikort

FYSIO-X

Företag & försäkringsbolag

Företagsbesök

Försäkringsbesök

Försäkringspatienter

Försäkringsärende

Söka på skadenummer (Ctrl + F8)

Försäljning

Försäljning (hantera articklar)

Expand
titleG

Grupp (Ctrl + G)

Boka grupp i kalender

Registrera gruppbesök

Skriva lista med deltagare

GVR (auktoriserade SLL)

Inställningar GVR

Registreringsrutiner

GVR-Id

Standard KVÅ'er

Expand
titleH

HAD självskattning för ångest och depression

Hantera articklar

Hantera konton

Hembesök

Hjälp, söka i hjälpen

Hjälp för synskadade

HOOS

HSA-ID

Huvudmeny

Hämta patientuppgifter

Händelselogg

Högkostnadskort, manuell hantering (SLL)

Högkostnadsskydd

...

Expand
titleJ

JAAMIS

Journal (Ctrl + J)

Behandlingstid på besök

Brev från journalen

Uppdatera diagnoser i journal

Korrigera notat

Länkar i journal

Notatdatum, ändra

Förändringshistorik/notathistorik

Notat på fel patient

Sekretessnotat

Signera notat

Sökord

Text och formatering

Utskrift journal

Verktygsknappar

Visa andra vårdgivares notat

Visning i journalen

Journalmallar

Tips för att skapa mall

Justera fönster

Expand
titleK

Kalenderdelning

Kalenderöversikt

Kallelse

Kassarapport

Klinikinställningar

Lägga till användare i klinik

Kolla takhöjd

Kombika/vårdgivar ID

Kommunikation

Kommunikationshistorik

Kontaktsätt (endast vissa landsting)

Kontaktsätt (behandlingstyper)

Kontantfaktura

Betalsätt

Personnummer på kontantfaktura

Så här ser fakturan ut

Ta bort kontanthantering och fakturering i SGX

Konton

Kontroll av personnummer och födelsedatum

Kontrollera NET-ID och certifikat på din dator

KOOS

KOOS-Child

Kopiera bokning

Kopiera personnummer från kalendern (Alt + C)

Kortkommandon

Kortläsare

Kreditera faktura

Betald faktura

Ej betald faktura

Kundförlust

Kvitto till patienten

Betalsätt

Personnummer på kvitto

KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder)

KVÅ'er standardinställningar

...

Expand
titleN

Navigera i bokningskalender

NET-ID

Installera programvaran NET-ID

"Normal" arbetstid

Normal bokningslängd

Notat i journalen

Korrigera notat

Förändringshistorik/notathistorik

Notat på fel patient

Visa andra vårgivares notat

Ändra datum

Nybesök, boka

Ny användare

Ny avgiftskod

Ny ersättningskod

Ny patient

Nytt ärende

Närstående

Expand
titleO

Ofakturerade besök

Ogiltigt certifikat, The certificate is revoked

Om Du inte får betalt av patienten

Oswestry ryggscore

Expand
titleP

Patientanteckning

Patientavgifter (Avgiftskoder)

Annan betalare av patientavgift

Närstående

Om Du inte får betalt

Patienter med LMA-kort

Patienter per kommun

Patientjournal/journal (Ctrl + J)

Uppdatera diagnoser i journal

Mallar för journal

Korrigera notat

Länkar i journal

Notat på fel patient

Sekretessnotat

Signera notat

Sökord

Text och formatering

Visning i journalen

Patientkategori

Patientkommunikation

Patientkort

Patientregister (F8)

Avsluta patient

Skyddad identitet/sekretess

Söka i patientregistret

Söka patient (Ctrl + F8)

Utskrift patientregister

Patientuppgifter (Ctrl + P)

Patientöversikt (F7)

Personnummer

Ändra

Kontroll av personnummer och födelsedatum

Kopiera från kalender (Alt + C)

På kvitto/kontantfaktura

Saknas

Ersättning

Physio Tools®

"Pickers"

Privera, Pricomp

Inställningar Privera, Prikomp

Produktregister

PSFS - PatientSpecifik Funktionell Skala (Ctrl + Alt + P)

Påminnelser

Expand
titleR

Radera besök

Radera bokningsbara tider

Radera patient (efter 10 år)

RAOS

RAPP (användarhandbok)

Rapporter

Besöksstatistik

Patienter per kommun

Rapportarkiv

Statistik SoS patientregister

Åldersfördelning/män/kvinnor

Receptionist

Redigera bokning

Redigera bokningsbekräftelse

Reducerad patientavgift (ARV, Privera, PriComp o.s.v.)

Reducerad patientavgift (GVR, auktoriserde SLL)

Registrera försäkringsbesök

Registrera företagsbesök

Registrera annan taxa trots frikort

Registrera återbud

Registreringsrutiner (GVR)

Remissbekräftelse

Remisser

Bevakning

Inkommande remiss

Inkommande remisser utan besök

Remiss utan ärende

Utgående remiss

Remissvar

Remittentregister

Resekortsytemet Stockholm

Reservera tid för nybesök

Resurskalender

Ny resurskalender

Boka i resurskalender


Expand
titleS

Saknat personnummer

Samlingsräkningar

Samlingskvitto/fakturasammanställning

Sammanslagning av vårdgivare på en mottagning

Saknat personnummer

Ersättning

Scanna dokument

Sekretessnotat

Senaste nytt

SGX status

Signera notat

Signeringslista

SITHS-kort

Om SITHS-kortet inte fungerar

Sjukresor Stockholm

Självrisk

Skadenummer, söka (Ctrl + F8)

Skapa fil till landstinget

Skapa supportärende

Skicka fil till ANTWORK AB (krypterat)

Skapa och skicka fil till regionen

Skifta mellan fönster

Skriva fritext i bokningskalender

Skriva intyg

Skriva i mallar

Skriva kvitto/faktura

Skriva lista på gruppdeltagare

Skyddad identitet/sekretess

SMS

SMS kostnad

SMS-påminnelse

Kommunikationshistorik

Snabbkommandon

Snabbregistrera ärende

Snod-ID (GVR-ID)

Spara "set", akupunktur

Spärra tider i kalender

Standardbokningar i kalender

Standardinställnigar för avgifts-,ersättnings- och KVÅkoder

Standard periodstorlek (visning i kalender)

Statistik

Statistik socialstyrelsens patientregister

Status och formulär

DRI - Disability rating index

DRI - patientinstuktion

Fascial Manipulation Assessment Chart

Tomma statusblanketter

Stressbedömning

Bakgrund

Ställa in fönster, storlek och placering

Stänga ärende

Support

Skapa supportärende

Swish QR-kod

Synskadade

Systeminställningar

Systemkrav

Sända besök på nytt

Sändningar

Söka i hjälpen

Söka i patientregistret

Söka nybesökstider

Söka patient (Ctrl + F8)

Söka skadenummer (försäkringsärende) (Ctrl + F8)

Sökord

Expand
titleT

Registrera betalning

Ta bort besök

Ta bort bokningsbara tider

Ta bort grupp

Ta bort patient (efter 10 år)

Ta bort samlingsräkning

Ta bort sändning

Takhöjd

Taxa

Telefonbesök (GVR)

Telefonlista

Tender points (akupunktur)

Testa anslutning till region

Text och formatering i journalen

Tidrapport

Tidsschema (bokningsbara tider)

Tidsvisning i kalendern

Tidvisare i kalendern

Tips & trix

TNS, TENS (Ctrl + Alt + T)

Tomma blanketter

Tränings-/övningsprogram (Ctrl +Alt + F)

...