Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

En större förändring i "nya" SG-X är införande av "Ärende" som innehåller allt som gäller en patients behandlingsomgång med remiss, status, besök, ekonomi o.s.v. Detta för att få en sammanhållen struktur av uppgifter som kan ligga till grund för statistik och kvalitetsuppföljning. En patients ärenden samlas i en "Patientöversikt" där alla patientens ärenden finns. Ikonen  (F7) finns bl.a i patientregister och kalender och öppnar Patientöversikten.

I patientöversikten kan Du se alla patientens ärenden.

Eftersom allt skall rymmas inom ett ärende kan det hända att Du måste ange inom vilket ärende Du vill registrera besök, skapa en akupunktur eller liknande.

Finns det ärende Du skall jobba i så väljer Du det. Finns inte ärendet kan Du snabbregistrera ett ärende genom att ange ex. diagnos/ kontaktorsak samt datum.


Välj eller snabbregistrera ärende

Skapas ett nytt ärende läggs det in i patientöversikten.

Överst i vänstra kolumnen visas framtida bokningar:

Patientstatus från "gamla" SG-X ligger också i ärendebilden:

Vill Du titta på något särskilt så klickar Du på det i träd-vyn till vänster. Där kommer eg. allt som har med patienten att göra att finnas.

Om patienten samtycker till delad journalföring kan Du se även andra behandlares besök/status.


  • Alla användare (behandlare i kliniken) kan registrera besök på alla ärenden.
  • Alla stängda ärenden visas i grå text och med texten "Avslutat".
  • Alla öppna ärenden visas expanderade oavsett om användaren har registrerat besök eller inte i ärendet.
  • Vid snabbregistrera eller skapa nytt ärende hämtas kontaktorsak från patientens senaste stängda ärende. Du ändrar eller behåller det.
  • Alla användare kan ändra specifika ärendeuppgifter på alla ärenden.
  • Alla användare kan ta bort borttagbara ärenden (ärenden utan innehåll, besök, status o.s.v.).


På varje ärende finns JAAMIS, ett utvärderingsinstrument för behandlingsresultat:

JAAMIS ger en möjlighet att få en total sammanställning av behandlingsresultat.NY Skapar ett nytt ärende. Du fyller i kontaktorsak/diagnos, besvärsdebut o.s.v.

 Kommer att innehålla olika sätt att sortera/presentera informationen i träd-vyn.

 (Ctrl + S) Sparar ändringar i patientöversikten.

(F12) Sparar och stänger ärendebilden.

 Tar bort ärende. (endast ärenden som inte påbörjats, d.v.s. inget "innehåll" finns).

 Visa händelselogg i ärendet = allt viktigt som hänt i ärendet och vem som gjort vad.


Om Du registrerat besök på "fel" ärende, se här >>>

Ibland händer det att man registrerar besök på en befintlig patient och inser sedan att det borde gjorts på ett nytt ärende.

Du behöver då inte ta bort besöket, det går att flytta besöket .
  • No labels