Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om Du skall registrera ett enskilt gruppbesök skall Du välja Beökstyp, Gruppbesök i registreringsbilden (till hö. om Besöksdatum).

 

Kontrollera att ersättningskod och KVÅ blir de rätta, se registreringsrutiner. Du kan ange "standard" ersättningskod för gruppbesök under Inställningar, Klinikinställningar, fliken Besök.

Du kan registrera gruppbesök antingen från Arbeta med, Grupper eller om gruppen är inbokad i kalendern kan Du registrera direkt därifrån genom att dubbelklicka på bokningen.

Om en patient ännu inte har lämnat samtycke till e-frikort visas  Om patienten samtycker, klicka på texten så kan Du registrera samtycke.

Det kan även stå "". Om patienten ångrat sig, högerklicka på patientnamnet och öppna bilden för frikort och registrera samtycke.

Du väljer/kontrollerar:

  • Besökskategori
  • Besöksdatum
  • Ersättningskod
  • KVÅ'(er.)
  • Behandlare

Dessa blir gemensamma för alla besök. Du kan även skriva en gemensam daganteckning som kommer in i alla patienters journaler. Du kan välja om journalen skall signeras direkt.

Du kan välja om återbud skall skrivas in i journalen.

Du kan välja om patientavgiften skall registreras i e-frikort (bara regioner med e-frikort).

Markera närvarande patienter, kryssa i rutan vid "Patient" för att markera alla. När Du markerar patienten så "laddas" besöket i listan och Du kan se bl.a. frikortsstatus.

När allt ser OK ut, klicka på  När själva registreringen görs kontrolleras även att registreringen i e-frikort fungerar.

 visar att allt, inkl. e-frikort fungerat.

Om Du klickar på  Kommer Du till besöksregistrering för just det besöket ifall något skall justeras.

Om Du högerklickar på patienten kommer Du åt journal, frikort mm. ifall något behöver kontrolleras eller ändras.


  • No labels