Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Här meddelas nyheter och eventuella ändringar som successivt införs i SGX.


2019-09-24

Tisdag 24/9 hade CGI ett oplanerat driftstopp i e-Frikort mellan ca kl 11:00 – 11:30. Du bör kontrollera att registreringar till e-Frikort vid den tiden blev OK.

2019-09-13

Registrera återbud och uteblivet besök i receptionen: Nu kan receptionister registrera och ta betalt även för återbud och uteblivet besök. 

Webbtidbok: Användarinställning för att spärra bokning av morgondagens tider innan ett visst klockslag. Du kan endast ange heltimmar. I exemplet nedan kan patienter inte boka tid innan klockan 09:00 nästkommande dag efter klockan 17:00 innevarande dag.


2019-09-07

Kalender: Registrerade besök med reducerad avgift visas nu med "F+" för att skilja dem från frikortsbesök som även fortsättningsvis markeras med "F".

Skanning: Nu finns en helt omarbetad version av skanningsfunktionen som förhoppningsvis löser de problem som funnits med den gamla versionen. Den nya hanterar att skanna flera sidor automatiskt om du har en dokumentmatare, även dubbelsidig skanning ska hanteras (om din skanner har denna funktion).

Val av skanner och färg/svartvitt bibehålls och du ska slippa se så många "fönster" när du skannar fler sidor. Du kan också ändra ordning på de skannande sidorna och radera ev. sida som inte blev bra.

Då hanteringen av skannern är problematisk så finns den gamla versionen tillsvidare också kvar.
2019-08-12

Dagens bokningar: Nu kan du som hanterar flera tidböcker få dagens alla inbokade patienter sammanställda i ett och samma fönster, Dagens patienter (Ctrl + D). Dubbelklicka på patienten i listan för att komma till bokningen i respektive tidbok eller högerklicka för att få tillgång till några utvalda funktioner som Patienten har anlänt. Funktionen är tänkt att utökas med ytterligare information och funktion. Mejla gärna in dina önskemål till support@antwork.se.


Patientens namn och personnummer på fakturor: Val om patientens namn och personnummer ska skrivas ut på faktura. Inställningen gäller privatfakturor. Inställningar | Klinikinställning | Fakturering & betalning | Skriv patientens namn på faktura/Skriv patientens personnummer på faktura. För företag gäller inställning på respektive företag. Den inställningen hittar du under Arbeta med | Företag.

Behandlarens namn och titel på fakturor: Val om behandlarens namn och titel ska skrivas ut på faktura. Inställningar | Klinikinställning | Fakturering & betalning | Skriv behandlarens namn på faktura.

Fakturering med decimaler: Nu kan du vid försäljning av produkter fakturera även antal med decimaler.


Automatisk kreditering av faktura vid borttag av besök: När du tar bort ett besök som är fakturerat får du en fråga om du vill kreditera fakturan.

Skriv ut flera separata fakturor från fakturaöversikten: Vid markering av flera fakturor kan du välja om du vill skriva ut varje faktura separat eller som en fakturasammanställning. Du får frågan "Vill du skriva ut en fakturasammanställning? Om nej så skrivs varje vald faktura ut separat".

BIC/IBAN: Du kan ange BIC och IBAN på kliniken under Inställningar | Administrera klinik | Vårdgivare. Informationen visas i sidfoten på fakturor.


2019-06-25

Angående GVR, sjukgymnaster/fysioterapeuter i vårdvalet

Nu kan du även ange standard KVÅ-kod för enkelt arvode, se Inställningar | Klinikinställningar | Besök | Landstingsbesök.
Om du inte väljer en annan kod kommer ZV204 att föreslås.


2019-06-20

Ändra uppgifter på redan skickat landstingsbesök: Nu kan du enklare ändra uppgifter på redan inskickade landstingsbesök. Läs mer under "Ändra uppgifter på inskickat landstingsbesök".


Faktureras på annat sätt: Besök med patientavgift eller ersättning som inte ska faktureras i SGX kan nu markeras som betalda. Markera besöket i Ofakturerade besök och välj ikonen "Faktureras/betalas på annat sätt". Patientavgiften eller ersättningen sätts som betald och besöket anses som fakturerat. Notera att ingen faktura skapas i SGX och besöket inkluderas inte heller i bokföringsunderlag.


Flagga på företag "Faktureras på annat sätt": Om du har företag eller försäkringsbolag som du alltid fakturerar på annat sätt kan du markera "Faktureras på annat sätt (fakturering sker i annat system)". Då sätts ersättningen automatiskt som betald i SGX och besöket kommer inte upp i listan Ofakturerade besök. Flaggan hittar du på respektive företag.


2019-04-28

Tidschema: Nu finns det möjlighet att använda tidschema och schemalägga dina bokningsbara tider i tidboken. Se film under Utbilningsfilmer eller läs mer här >>

Webbtidbok: Från och med den 1:a maj har du möjlighet att lägga ut dina bokningsbara tider i en webbtidbok så att dina patienter själva kan boka sina tider på internet >>

Radera patienter med och utan behandlingsuppgifter: Möjlighet för systemadministratörer att söka fram och radera patienter med och utan behandlingsuppgifter. Se film under Utbilningsfilmer eller läs mer här >>. Om ni inte har tillgång till funktionerna, som ni hittar under Kontroller | Radera patienter, så behöver ni kontakta oss.

Uppdaterade ersättingskoder för aktoriserade: Nu ska alla nya taxor för aktoriserade i Stockholm vara uppdaterade. Gå in under Inställningar | Ersättningskoder och kontrollera att ni har de nya taxorna upplagda från och med 2019-05-01. 


2019-03-25

VäntelistaDu kan nu lägga in patienter utan personnummer, d.v.s. utan att de är inskrivna i SGX.


2019-03-18


Tidkort: Tidkortet med patientens bokningar kan nu öppnas från patientregistret, patientöversikten och från kalendern.

Fysio-X: Flera övningar kan nu markeras när du väljer övningar. Markera flera genom att hålla ner CTRL-knappen och markera med musen.

Påminnelse om ofakturerade besök: Du kan välja att få en fråga om du vill samfakturera patientavgift med patientens tidigare ofakturerade besök när du registrerar besök. Inställningar | Användarinställning | Fakturering & betalning | Betalning | Samfakturering av obetald patientavgift.

Sök patient via skadenummer: Nu kan du söka försäkringspatienter via deras skadenummer i Söka patient.

Standardkommunkod: Val att ange en standardkommunkod vid registrering av patient. Inställningar | Användarinställning | Allmänna | Patientregistrering | Standardkommun.

Kommunkod: Kommunkod är numera bara obligatorisk på landstingsbesök.

Skapa ärende: Du kan välja bort frågan om att skapa ärende för patient vid nyregistrering av patient. Inställningar | Användarinställning | Allmänna | Patientregistrering | Skapa ärende.

Skapa försäkringsärende: Du kan välja att få fråga om att skapa ett försäkringsärende för patient vid nyregistrering av patient. Inställningar | Användarinställning | Allmänna | Patientregistrering | Skapa ärende.

 Kopiera pesonnummer: Kameran är nu tillbaka i patientregister och bokningskalender. Kopierar personnummer i formatet: yyyymmddnnnn.


2019-02-27


Takbelopp för 2019: Takbeloppen för Nationella taxan 2019 är nu uppdaterade. Kontrollera att dina takbelopp och beloppet Överfört från tidigare stämmer. Återkom till oss om de inte stämmer så åtgärdar vi det. Läs mer här.

Kommunkod ej obligatorisk: Kommunkod är numera endast obligatorisk på landstingsbesök.

2019-02-18


Kopiera och klipp ut text i journalen: Klicka på ikonerna Kopiera eller Klipp ut eller högerklicka på vänster eller höger sida i journalen och välj Kopiera. Om du har markerat text kopierar eller klipper du ut den markerade texten annars hela notatets text.

Skapa brev från journalen: Högerklicka på vänster eller höger sida i journalen och välj Skapa brev. Om du har markerat text får du med dig den markerade texten till brevet annars får du med dig hela notatets text.

Navigering i tidboken: Använd Ctrl + piltangenterna för att scrolla upp, ner, nästa och föregående.

Skicka in vikariers fil till landstinget: Nu kan du som vikariatgivare skicka in din vikaries fil till landstinget. Som vikarie tilldelar du behörigheten Vikariatgivare till vikariatgivaren under Inställningar | Administrera klinik.

2019-02-11


Ändra notatdatum: Val att ändra felaktiga notatdatum, läs mer här under Ändra notatdatum.

Skapa framtida notat: Möjlighet att skapa framtida notat. Framtida notat kan dock inte signeras förrän notatdatumet har infallit.

Ångra makulering: Du kan ångra makulering av ett besök, läs mer under Ångra makulering av besök.

Välj diagnos direkt i journalen: Nu kan du välja diagnoser direkt i journalen och välja om besök eller ärende ska uppdateras med de valda diagnoserna. Diagnoserna skrivs ut där muspekaren står och om du har markerat text ersätts den markerade texten. Läs mer här, Diagnoser i journal.


Hämta diagnos och KVÅ: När du väljer en diagnos eller en KVÅ skrivs texten ut där muspekaren står. Om du har markerat text ersätts den markerade texten. Besök eller ärende uppdateras inte med vald diagnos. 


Reservnummer SLL: Hantering av reservnummer även för SLL.

Ändra besökstyp: Möjlighet att ändra besökstyp på ett redan registrerat besök. 

Visa besökskategori: Möjlighet att välja om andra besök än landstingsbesök ska visas med sin besökskategori i patientöversikten. Inställningar | Användarinställningar | Patientöversikt | Visning | Visa besökskategori.
Dölj makulerade besök: Möjlighet att välja bort att visa makulerade besök i patientöversikten. Inställningar | Användarinställningar | Patientöversikt | Visning | Visa makulerade besök.


Standardbokningar i tidbok: Du kan skapa standardbokningar med valfria texter, färger och tecken. Standardbokningar kan läggas ut som en eller flera bokningar. Notera att egen vald färg i vänsterkant inte syns för bokningar med registrerade besök.

Tidbok: Möjlighet att även ange färg på vänster- och högerkanten på bokning. Notera att egen vald färg i vänsterkant inte syns för bokningar med registrerade besök. 

Återbud och uteblivet besök: Återbud och uteblivet besök kan registreras direkt från Tidboken. Högerklicka på bokningen.

2019-02-03


Utbildningsfilmer: Nu har du tillgång till utbildningsfilmer i SGX. Du hittar tillgängliga filmer under meny Utbildningsfilmer.
Kassarapport: Kassarapporter för att t.ex. stämma av dagskassan är nu tillgängliga för receptionister på kliniker där betalning av receptionist innan besök är tillåtet. 
Spara inställningar: Inställningar sparas numera automatiskt när du ändrar värdet på en inställning och du behöver inte som tidigare välja Spara.

2019-01-25


Telefonrådgivning: Telefonrådgivning har nu fått en egen besökstyp.


Telefonrådgivning: Telefonrådgivning skrivs till notatet efter besöksregistrering, detta kan stängas av via en inställning. Inställningar | Klinikinställningar | Journal | Telefonrådgivning | Journalför telefonrådgivning
Patientsökning: Om du inte har för många patienter kan du nu söka bland samtliga patienter utan att ange 3 tecken.
Återbud/Uteblivet besök: Du kan nu skapa ytterligare patientavgiftskoder, detta för att enklare hantera olika skäl eller avgifter.

2019-01-16


Ingen registrering av betalning till e-frikort: Om du inte vill registrera patientavgiften till e-frikort när du registrerar ett besök kan du slå av detta under Inställningar | Klinikinställningar | Besök | Landstingsbesök - registrering | Föreslå registrering av betalning till e-frikort

Fascial Manipulation Assessment: Du kan fylla i statusen under Status | Scores | Fascial Manipulation Assessment eller skriva ut statusen som en tom PDF eller Excel under Blanketter | Utskrift av tom blankett. Efter att du har fyllt i statusen kan länka in dokumentet under Status | Länka dokument.

Skicka SMS och e-post till grupp: Möjlighet att skicka SMS och e-post till grupp. Arbeta med | Grupper.

2019-01-02


Besöksstatistik: Besöksstatistik innehåller antal avslutade ärenden under perioden, diagnosstatistik, m.m.

Livsstilsfrågor: Ny statistikrapport för livsstilsfrågor.

Förhandsgranska brev utan att spara: Nu kan du förhandsgranska brev utan att spara brevet. Brevet öppnas som pdf.

Högermeny för journalnotat: Nu har du flera menyval att tillgå genom att högerklicka på ett journalnotat i journalen. Beroende på notatets innehåll visas olika alternativ.

 • Kopiera.
 • Kopiera utan formatering.
 • Ändra felaktigt notatdatum. Om inget notatdatum kunde fastställas vid konverteringen får notatet datum 1902-01-01.
 • Ändra felaktigt signeringsdatum. Om inget signeringsdatum kunde fastställas vid konverteringen får notatet signeringsdatum 1902-01-01. 
 • Flytta notat till annan patient. Felaktigt registrerade notat kan flyttas till korrekt patient. Flytten loggas.
 • Historik.

Varning dubbelbokning: Varning om dubbelbokning av patient i samma kalender på samma dag. 

Skicka SMS och e-post till företag: Möjlighet att skicka SMS och e-post till ett eller flera företag. Arbeta med | Företag.

Skicka SMS till grupp: Möjlighet att skicka SMS till alla medlemmar i grupp som har godkänt kommunikation via SMS/e-post och som har ett giltigt mobilnummer. Arbeta med | Grupper | Grupp | Markera medlemmar | Välj Skicka SMS.

Fysio-X mallar: Spara övningar som mallar och använd när du skapar träningsprogram för patient. Du kan använda flera mallar i samma träningsprogram. 

2018-12-16


Reservnummer: Reservnummer med formatet YYMMDD-AAAA kan nu registreras för patienter som saknar personnummer, I Region Skåne redovisas även dessa i landstingsfilen (Priva). 


Journalutskrift: Vid utskrift ges nu enkelt möjlighet att välja husläkaren eller remittenten som mottagare.

Besökslistan: Listan över patientens besök innehåller nu även ev. fakturanummer.

Fakturering/betalning: Möjlighet finns nu på besöket att välja att fakturering/betalning sker på annat sätt än via SGX. Besöket kommer då att markeras fullbetalt direkt. Faktura/kvitto/bokföring kommer INTE kunna tas ut ur SGX. Ev. landstingsbesök kommer dock att redovisas som vanligt mot landstinget. 

2018-12-11


Tidbok: Möjlighet att ställa in radhöjd på period i tidboken för ett luftigare eller kompaktare utseende. Inställningar | Användarinställningar | Tidbok | Höjd på period.

Blanketter: Andra fönster kan nu öppnas samtidigt som du fyller i blanketten, det blir enklare att kopiera text från t.ex. journalen. Om du skapar en ny blankett från en öppnad blankett ges möjlighet att kopiera med sig tidigare information. 

Fakturor: Bättre filtrering/sökfunktionalitet i fakturabilden. 

Radera patient från bokningHögerklicka på bokningen och välj "Avboka patient" för att ta bort patienten men bibehålla bokningsslotten.

Kreditering av faktura: Vid kreditering av betald faktura ges nu möjlighet att direkt registrera återbetalning/korrigering.

Kommun på patient: Kommun är inte längre obligatorisk på patient. Dock måste du fortfarande ange kommun vid besöksregistreringen. Kommun kommer på sikt bara vara obligatorisk på landsting/regionsbesök. 

Läkare: Nu kan du inaktivera inaktuella läkare i läkarregistret.

AdressutskriftUtskrift av adresser (patient, företag, läkare, kontakter) kan nu göras direkt på kuvert.

Direktutskrift: Faktura, brev mm kan nu skrivas ut direkt utan att först visas som PDF. Separat val för att visa PDF finns.

2018-12-03


Visa starttid på bokningEfter önskemål kan man visa starttid direkt i bokningsrutan i tidboken. Inställningen gör Du under Inställningar | Användarinställningar | Tidbok.

Ta bort hela bokningsserier: Nu kan du tar bort en bokning och kommande bokningar i en bokningsserie för alla eller en klinik. OBS! Detta gäller bara bokningsserier skapade från och med föregående version.

2018-11-26


Rapport Kundfordran: Ny rapport med sammanställning av kundfordringar, Ekonomi | Kundfordran.

Visa personnummer och/eller mobilnummer i kalendern: Efter önskemål kan man visa personnummer och/eller mobilnummer direkt i bokningsrutan i kalendern. Inställningen gör Du under Inställningar | Användarinställningar | Tidbok.

Skapa heldagsbokningar: Möjlighet att skapa längre bokningar i tidboken.

Frikortsuppgifter uppdateras på besöksregistrering: Om du har en pågående besöksregistrering och matar in ett nytt pappersfrikort uppdateras besöksregistreringen med frikortsuppgifterna.

Spara filer på skrivbordet: Du kan komma åt dina filer som du hanterar i SGX i mappen SGX-filer på skrivbordet. Filerna tas bort när du stänger SGX.  

Ändra meddelande på faktura: Öppna Fakturor. Klicka på ikonen Ändra meddelande på faktura.

image-2018-11-22-23-16-57-111.png


Ange rabatt på patientavgiften: Möjlighet att även ange rabatt på patientavgift vid fakturering.


Swish QR-kod: Nu finns åter möjlighet att skapa en Swish QR-kod för din kontantfaktura. QR-koden visas på skärmen och patienten kan med Swish-appen på sin mobil scanna koden och betala kontantfakturan direkt utan att behöva mata in uppgifterna manuellt.

Du kan även skapa och skriva ut en Swish QR-kod för en specifik patientavgift som patienterna sedan kan scanna av, https://www.getswish.se/qr/2018-10-26


Remissvar: Biträden kan registrera remissvar åt remittenter. Remittenterna måste vara behandlare och måste själva signera journalnotatet. Både den som har registrerat remissvaret och den registrerade remittenten kan uppdatera och ta bort remissvaret tills det är signerat.

Öppna journal: Om du håller nere musknappen i 2 sekunder på en patient i t.ex. kalendern eller patientregistret öppnas patientens journal.

Uppdatera ärende med flera behandlare: Nu kan du ändra besvärsdebut, kontaktdatum och avslutat på ärenden med flera behandlare.

Alla får ändra gemensamma mallar: Val om alla användare ska kunna lägga till, ändra och ta bort gemensamma mallar, Arkiv | Systemadministration | Systeminställningar | System | Allmänt | Alla får redigera gemensamma mallar.2018-10-19


(Alt + F) för att växla mellan öppna fönster.


Utskrift telefonlista: Flera val för utseende.


Utskrift internpostmeddelande.


Påminnelser: Det går nu att visa hela klinikens påminnelser.


2018-10-14


Inloggning: Vi har jobbat ytterligare med inloggningen. Kontakta oss gärna om du blir utloggad flera gånger per dag utan inaktivitet.

Fler yubikeys per användare: Nu kan du ange flera yubikeys per användare för att t.ex. ha en hemma och en på jobbet eller för att ha en extra som backup. 

Taxa och patientavgifter för landstingsbesök: För att kunna möta upp krav från olika landsting och ersättningsavtal har vi utökat valen av avgiftskoder i klinikinställningar. Var god kontrollera att dina avgiftskoder stämmer, Inställningar | Klinikinställningar | Besök | Landstingsbesök. Återkom gärna om dina inställningar är fel så att vi vet vilka inställningar som gäller för dig.

Utgående remiss: Biträden kan registrera utgående remisser åt remittenter. Remittenterna måste vara behandlare och själva signera journalnotatet. Både den som har registrerat den utgående remissen och remittenten kan uppdatera och ta bort remissen tills den är signerad.

Boka patient på bokad tid: Nu kan du boka en patient på en redan bokad tid utan patient. Markera en patient | Välj (Ctrl + K) | Klicka på bokningen, t.ex. en tid reserverad för nybesök | Patienten bokas på bokningen.

Flytta bokning: Nu kan du flytta en bokning med (Ctrl + X). Markera bokningen | Välj (Ctrl + X) | Du får med dig bokningen precis som med (Ctrl + C) | Klicka i tidboken dit du vill flytta bokningen.

Utskrift av Fysio-XVid utskrift av Fysio-X kan du kan välja skalning mellan 50-150%. 

Utskrift av PDF: Vid utskrift av PDF kan du välja liggande eller stående utskrift samt om det ska vara streck mellan raderna. 


2018-10-08

Inloggning: Vi har förbättrat inloggningen och du som har instabilt internet ska inte bli utloggad lika ofta som tidigare. Tyvärr så kan ändringen medföra att du kan få en del fel i och om att du byter till den nya versionen. Om du får fel startar du om SGX.

Stäng av att notat skapas automatiskt vid besöksregistrering: Om du journalför innan du registrerar dina besök kan du stänga av att notat skapas automatiskt vid besöksregistrering. Inställningar | Användarinställningar | Journal | Besök | Skapa journalnotat automatiskt | Nej.

Tooltip ovanför bokningar och bokningsbara tider: Nu kan du välja att visa tooltipen med datum och tid ovanför bokningar och bokningsbara tider. Passar bra för dig som har extra förstoring och endast ser delar av kalendern.

Ingen bekräftelse vid flytt av bokning: Nu behöver du inte längre bekräfta flytt av bokning. Om du flyttar en bokning av misstag kan du titta i loggen på bokningens föregående datum och tid. Högerklicka på bokningen och välj Visa händelselogg.

Borttag av läkare: Möjlighet att ta bort läkare om hen inte är kopplad till någon patient.

Mottagare på utgående remiss: Nu kan mottagarende adress på utgående remiss hämtas från både läkare och adresser.

Utskrift journal/remiss: Vi har bytt plats på patient och mottagare för att mer likna utskrifter från andra journalsystem.

Samlingsräkning för Skåne/Priva: Samlingsräkning för Skåne/Priva uppdaterad.

Internpost Reception: För att få tillgång till Internpost Reception krävs behörigheten Internpost Reception. Alla receptionister får automatiskt denna behörighet.2018-10-03

Förenklad hantering av Kontantfakturor/Kvitton, se här >>>Det syns tydligare vilken patients journal Du arbetar med, se här >>>Vi hoppas det skall minska risken för att skriva journalnotat på fel patient. Sista kollen: när Du signerar ser Du patientens namn:


Nu skapar SGX "öppenvårdsfil" i Södermanland.
2018-09-24

Utökad sökning och filtrering i Patientregistret. Sökning och filtrering av både aktuella patienter och alla patienter, läs mer här.

Sök patient. Sökning på patient med hela personnummer. En funktion som lämpar sig för att receptionister och andra som arbetar med ett större antal patienter, läs mer här.

Byte av klinik vid aktivering av kalender. När du arbetar med en kalender väljs automatiskt kalenders klinik.

Överlappande bokningar i kalender. Förbättrad visning av överlappande bokningar med perioder mer än 25 minuter.2018-09-16

Kostnad för Mobilt BankID. From 1 oktober kommer Mobilt BankID att kosta 50 kr inkl. moms per användare och kalendermånad, läs mer här

Val av klinik vid inloggning. Om du är användare i flera kliniker väljer du vilken klinik som du vill arbeta i när du loggar in. Din senast valda klinik är förvald och du trycker Enter om du vill fortsätta arbeta i den valda kliniken. 

Frikortsuppgifter på grupp. Alla gruppmedlemmars frikortsuppgifter visas på gruppen. Frikortsuppgifter och telefonnummer skrivs även ut vid utskrift.

Inaktivera företag. Nu kan systemadministratörer inaktivera företag som inte längre är aktuella. Företagen är då inte längre valbara vid företagsbesök eller som försäkringsbolag i försäkringsärenden.

Slå samman företag. Som systemadministratör kan du slå samman företag som är dubbletter. Företagen måste ha samma uppgifter. Efter en sammanslagning betraktas företagen som ett och samma företag och historiska händelser och uppgifter kommer inte att kunna särskiljas.

Varning vid bakdatering av journaldata. I och med borttag autosignering är det möjligt att bakdatera journaldata. Du kan ställa in om du vill ha en varning om du bakdaterar journaldata äldre än ett visst antal dagar, som standard 14 dagar. Du kan även slå av varningen helt.

Journal stängs automatiskt vid signering. När du signerar journaldata stängs journalen automatiskt om du inte har några osignerade notat.

Snabbkommando för att öka och minska indrag i journalen. Ctrl + O för att öka indrag och Ctrl + Shift + O för att minska indrag.

Fakturera högre belopp. Möjlighet att fakturera belopp högre än 99 999 kr.


2018-09-10

Noteringsfält på faktura. Nu finns det möjlighet att göra en notering på en fakturapost.

Autosignering av notat äldre än 14 dagar borttagen. Nu autosigneras inte längre notat äldre än 14 dagar. På signeringslistan visas dina osignerade notat. Notat äldre än 14 dagar är färgmarkerade. Du kan signera notat direkt från listan eller dubbelklicka på notatet för att öppna patientens journal.Flytta bokning mellan kalendrar. För att flytta en bokning mellan kalendrar behöver du skrivrättigheter i båda kalendrarna. Högerklicka på bokningen som ska flyttas och välj "Flytta bokning till annan kalender". 


2018-09-04

Kopiering av bokning. Vid kopiering av en bokning med patient kopieras inte längre notering med till den nya bokningen. 

Arbeta med flera kalendrar. Om du inte har en egen personlig kalender kan du klicka direkt på kalenderikonen för att lista alla tillgängliga kalendrar som du har behörighet till.

Sökning av kommunkod. Vid sökning av kommunkod listas initialt bara kommunerna i ditt län. Vid filtrering söker du som vanligt i alla län. 

Menyalternativ. För att komma åt menyalterntiv som ligger under ikoner med en pil kan du även högerklicka du på ikonen. Då visas underliggande menyalternativ på samma sätt som när du klickar på pilen. Detta gäller t.ex.  och 

2018-08-31

Kalenderdelning. I SGX-installationer med fler användare kan du välja att ge medarbetarna tillgång till din kalender. Du kan välja att dela så att andra kan titta eller hantera bokningar i din kalender, läs mer. 

Flera kalendrar öppna samtidigt. Man kan ha flera kalendrar öppna samtidigt utan att byta klinik. Detta förutsätter att ni är klinikanvändare eller att kalendrarna är delade.

Patientens adressuppgifter inte längre obligatoriska. Patientens adressuppgifter är inte längre obligatoriska när du registrerar in en ny patient men absolut att föredra.

Organisationsnummer för enskilda firmor visas inte på fakturor. Om du har enskild firma visas inte längre ditt organisationsnummer (personnummer) på fakturorna.

Uppdaterad frikortsinformation på framtida bokningar. När en patients frikortsinformation ändras uppdateras framtida kalenderbokningar med informationen.2018-08-27

PhysioTools. Nu finns det integration med träningsprogrammet PhysioTools. Markera en patient |  | 

Skanning av flersidigt dokument. Nu kan du skanna in flersidiga dokument. Markera en patient |  | 

Ny roll Ekonomiansvarig. Nu finns rollen Ekonomiansvarig att tilldela på klinik. Rollen har ingen tillgång till patientdata eller funktioner relaterade till behandling av patient.

Se här >>>

 • Se och skriva ut fakturor
 • Hantera betalningar
 • Generera bokföringsrapporter såsom Fakturajournal, Inbetalningsjournal och Kassarapport.


2018-08-24

Journalutskrift av osignerade notat. Nu kan du välja om du även vill ha med osignerade notat vid journalutskrift. Om det finns osignerade notat får du frågan "Valda notat innehåller osignerade notat, vill du även skriva ut dessa?.

Välj eller snabbregistrera ärende. Vi har försökt att förbättra val av ärende.

 • Minimera frågan om val av ärende för er som jobbar i egna installationer eller använder långa ärenden som sällan avslutas. Hör gärna av dig om du fortfarande upplever att du får frågan för ofta.
 • Även avslutade ärenden visas i listan.
 • Om du väljer ett avslutat ärende får du frågan om ärendet ska öppnas.
 • Om uppgiftens datum fortfarande ligger utanför ärendets period får du frågan om perioden ska utökas.

Extern besöksfakturering. Nu har du som har extern besöksfakturering och inte använder SGX för att ta betalt av patienter och företag möjlighet att helt välja bort fakturering i SGX. Om du gör detta val kan du inte skriva ut kontantfakturor(kvitton) eller fakturor och inte heller få ut kassarapporter eller bokföringsunderlag. Det går inte att ångra valet för passerad period och registrerade besök. Kontakta Antwork support om du är intresserad av mer information.


2018-08-18

Om ingen diagnos finns vid första besöket kanske Z019 eller Z008 kan vara ett alternativ.

2018-08-15

Textstorlek på utskrifter: Flera har påpekat att utskrifterna har varit med för liten textstorlek. Detta är nu åtgärdat för t.ex. brev och journal. 

Flytta uppgifter mellan ärenden: Nu kan du flytta uppgifter så som besök och statusar mellan patientens ärenden med dra-och-släpp (drag and drop) i Patientöversikten. Markera uppgiften som du vill flytta genom att klicka på uppgiften i trädvyn.  Dra uppgiften till ärendet som du vill flytta uppgiften till utan att släppa musknappen. Släpp musknappen när du har markören på ärendet. Om uppgiftens datum är utanför ärendets period kan du välja att utöka ärendets period. Se här >>>

Signera notat direkt utan att spara: Nu kan du signera ett notat direkt utan att du först behöver spara notatet. 

2018-08-13

Logga in med Mobilt BankID: Nu kan du logga in i SGX med Mobilt BankID. Tjänsten kommer att vara gratis under augusti och september så passa på att testa att logga in.

 1. Logga in som vanligt i SGX och ange ditt personnummer under Inställningar | Administrera användare 2. Nästa gång du loggar in i SGX kan du använda Mobilt BankID. Klicka på fliken Mobilt BankID. Mata in ditt personnummer och klicka på knappen Logga in. 


2018-08-07

Ett aktivt val för åtkomst av ytterligare journalanteckningar: När du öppnar en journal visas endast dina egna notat även om du arbetar inom samma vårdgivare eller att patienten har samtyckt till delad journalföring. Om situationen kräver och du anser att du har rätt att ta del av ytterligare journalanteckningar klickar du på den röda knappen med antal dolda notat. Då visas alla journalnotat som du har behörighet att se. Åtgärden loggas.

Taxa, patientavgift och ersättning: Nu har vi gått tillbaka till de ursprungliga benämningarna taxa, patientavgift och ersättning. Dessa hittar du bl.a. i besöksregistreringen.

Internt kliniknamn: För er som arbetar på samma mottagning men på olika kliniker eller har två olika kliniker med snarlika namn kan man nu ha interna kliniknamn. Det interna kliniknamnet används endast internt i SGX för att lättare kunna särskilja vilken klinik man arbetar i. Du ändrar under Inställningar, Administrera klinik.

Det interna namnet visas bl.a. längst ned till höger 

Redigerbar taxa, patientavgift och ersättning: När du registrerar privatbesök, återbud eller uteblivet besök kan du ändra taxa och patientavgift vid behov. För att ändra något av beloppen dubbelklickar du på fältet och anger belopp.  För företags- och försäkringsbesök kan du även ändra ersättning.


Kopiera personnummer i kalendern: Nytt kortkommando för att kopiera personnummer i kalendern. Markera en bokning och välj (Alt + C) eller högerklicka på bokningen och välj Kopiera personnummer.


2018-07-27

Behandlingstid på besök: Du kan nu lägga till behandlingstid på besök. Behandlingstiden följer med till journalen om du har valt inställningen, Inställningar  | Klinikinställningar | Journal | Journalför behandlingstid (tidigare Journalför tidslot från bokning).Standardbehandlingstid på ersättningskod: Om du vill kan du ange standardbehandlingstid på ersättningskoderna. Då kommer vald ersättningskods standardbehandlingstid att sättas automatiskt när du registerar ett besök. Om ingen standardbehandlingstid finns används tiden från bokningen om besöket registreras från kalendern. Du anger standardtiden under Inställningar, Ersättningskoder, dubbelklicka på koden.
Lista inaktiva patienter: Under Kontroller, Inaktiva patienter kan Du lista dina patienter som har pågående ärenden men inte varit på besök sedan valt datum.Påminnelsefråga när inkommande remiss skapas: När du skapar en remiss får du en fråga om du vill skapa en påminnelse för ex. remissvar.Nytt uthopp till förbrukningshjälpmedel i hemmet (SLL): Externa länkar | Förbrukningshjälpmedel i hemmet.2018-07-13

Inställning | Akupunkturnotat på en rad: Du kan bestämma om akupunkturbehandling skall noteras i rad- eller kolumnform i journalen under Inställningar | Användarinställningar | Status | Akupunktur.Avskrivningskonto 6350: Det finns nu möjlighet att skapa ett inbetalningskonto med kontonr 6350, Förluster på kundfordringar, Inställningar | Konton.2018-06-11

Yrsel och ostadighet - Dizziness Handicap Inventory (DHI): Statusen "Yrsel och ostadighet - Dizziness Handicap Inventory (DHI)" är tillagd och ligger under  | Trötthetsskala - Fatigue severity scale (FSS): Statusen "Trötthetsskala - Fatigue severity scale (FSS)" är tillagd och ligger under  | |  .Utskrift av Besökslista: Du kan skriva ut besökslistan under  | . Utskriften kan användas vid rapportering till RAPP.
2018-06-08

Utskrift av BATH AS: Du kan skriva ut protokoll av en eller flera BATH AS som ligger inom samma ärende.

Väntelista: Du kan nu lägga till patienter på väntelista. Sök fram en patient via Arbeta med | Väntelista eller lägg till en specifik patient  | 

Utskrift av Patientkort: Du kan skriva ut Patientkort under  | Skriv ut patientkort.

Skapa ny identisk akupunkturbehandling: Du kan skapa en ny identisk akupunkturbehandling på två olika sätt.

Alternativ 1: När du väljer  |  får du en fråga om du vill skapa en kopia på senaste akupunkturbehandlingen om det finns tidigare akupunkturbehandling i samma ärende. 

Alternativ 2:  Du kan öppna en befintlig akupunkturbehandling och välja 2018-05-28

Journalmallar: Du kan ha olika journalmallar för nybesök och återbesök. Se Inställningar, Användarinställningar, Besök:

 


(Alt+ S) signerar journalnotat.


Signeringslistan har fått en knapp för direktsignering.

Du kan signera markerad journal med .

Du kan markera flera journalen genom att hålla ner Ctrl + klicka på de som skall signeras.

Du kan även markera det översta, hålla ner Shift och markera nedåt med piltangent ned.


Buggfix: Förfallodatum på fakturan.


SMS: Under Arkiv, SMS kostnad kan Du se hur Du ligger till med Dina SMS, se här >>>


Diagnoser: Du får en fråga om ingen diagnos är angiven när Du registrerar ett besök.Radera bokning: En ikon  (Delete) i kalendern för att radera bokning. 


Journalmallar: Det finns nu fler mallar för att importera.


Tidkort:  (Ctrl + T) Du kan skicka tidkort med epost och importera en mall, "Tidkort",  som Du kan redigera enligt tycke och smak. O.B.S! Att mallen måste heta "Tidkort".2018-05-21

Tidkort  (Ctrl + T) är nu implementerat.  


2018-05-11

 Det finns nu plats för fyra underdiagnoser på ärende i patientöversikten.Du kan avsluta ärende under  och2018-05-06

Nya val i kalendern: Tidvisare och Kontrast, se här >> under Tidbok, Visning. Om Du har flera fönster öppna i SGX växlar Du enkelt mellan dessa genom att trycka (Ctrl + TAB) (smile)


2018-04-27

Ny knapp i journalen för att skriva remissvar se här >>>2018-04-25

Angående patientkvitton, se här >>>2018-04-20

Ny version produktionssatt i natt.

Normalarbetstid tillagd i kalendern.
Möjlighet att ta bort kalenderfilen från bokningsbekräftelsemailet genom en klinikinställning.
För att SMS-påminnelse ska kunna markeras krävs ett svenskt mobilnummer och att SMS är aktiverat .
Status Patientspecifik Funktionell Skala(PSFS) tillagd.


2018-04-13


Om Du vill boka en patient på flera tider kan Du hålla ned Ctrl samtidigt som Du klickar in patienten i kalendern. Patienten finns då kvar i "musen" klar att klickas in i nästa bokningsruta.

Du ser på markören att Du har patienten med Dig . Högerklicka för att "släppa" patienten.

2018-04-09

 • Diagnos kopieras nu automatiskt till nytt besök från tidigare besök eller från ärendet.
 • Besökinformation (besöknr, diagnos, besökets längd etc) skrivs nu överst i notatet (om ett notat är påbörjat men inte signerat)
 • Rättat sommartidsproblem i bokningsbekräftelsen som ibland gjorde att tiden visades fel i Outlook.

2018-04-02

Automatspar i journalen. Finns under Användarinställningar, Journal.  Betalstatus visas tydligare i besöksregistret


Datum avskaffat i själva notattexten

Datum står bara på huvudraden i notatet.

 


Tydligare information om Du öppnar ett redan registrerat besök, ex.

eller2018-03-27

De flesta listor, ex. besöksregistret, kan Du skriva ut genom att högerklicka och välja "Skapa PDF"

2018-03-26

(Ctrl + S) sparar i de flesta fönster.

(F12) sparar och stänger i många fönster, ex. journal och besöksregistrering.

(Esc) stänger fönster.Telefonlista:

SMS från telefonlistan.

Du kan nu skicka SMS till alla på telefonlistan samtidigt.

Se här >>>Patientkvitto:

 När Du skapar patientkvitto kan Du få upp Swish QR-kod på skärmen.

Se här >>>E-post:

Under Inställningar, Klinikinställningar, Externa tjänster, E-mail kan Du välja att använda ANTWORK's mailserver.

Du kan då skicka mail men mottagaren kan inte svara på mailet.

Detta kan vara en temporär lösning ifall Du har problem med att få till inställningarna till din egen mailserver.Journalmallar:

För att sätta in en journalmall: Tryck (Ctrl + M), TAB, välj mall med piltangent, tryck Enter.


2018-03-22

Tidvisare som följer markören i kalendern för att lättare se vilken tid man befinner sig på"Kvittoknapp"  finns nu bl.a. i Kalender, Patientregister och Besöksregister. Enklare att skriva ut kvitto (kontantfaktura) till patienten.Om patienten så önskar kan Du skriva ut frikortsuppgifter ifall patienten skall besöka ett landsting uten e-frikort.När Du skall skicka SMS och/eller bokningsbekräftelse kan Du se telefon/adress som det skickas till.

Klicka på knappen så kan Du ändra:

Saknas samtycke ...

kan Du klicka direkt på knappen för att få upp ovanstående ruta och markera samtycke och skriva in telefon/adress.


 • No labels