Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alla uppgifter i SGX (t.ex. patientregister, journaler, besök) kommer att sparas på en central server, bara ett litet klientprogram installeras på Din dator. Detta gör att du kan, om du vill, komma åt systemet från flera olika datorer, bara klienten är installerad på datorn. Säkerheten ökar också i och med att inga data finns i Din maskin ifall, vilket gud förbjude, den blir stulen eller borttappad, Vi kommer också automatiskt att sköta backuper av dina data. Uppgraderingar sker helt automatiskt. All kommunikation med den centrala servern är krypterad.

Inloggning sker med SITHS-kort eller via lösenord + Yubikey (två-faktor inloggning, stark autentisering).

Detta om det tekniska.


Rent generellt blir hanteringen mer och mer komplicerad i och med lagens krav (PUL, PDL, GDPR), landstingens olika krav, fler kategorier av beställare (företag, försäringsbolag o.s.v.).

Det är inte längre bara att registrera ett besök så är det klart. Variationen är stor, men om man gör kloka förinställningar i programmet kan man anpassa funktionerna till sina egna behov.

Dessutom medför PDL (patientdatalagen), GDPR (Dataskyddsförordningen) att det blir mer restriktioner av vad man kan se och får göra om och med patienter.

En större förändring är införande av "Ärende" som innehåller allt som gäller en patients behandlingsomgång med remiss, status, besök, ekonomi o.s.v.

Detta för att få en sammanhållen struktur av uppgifter som kan ligga till grund för statistik och kvalitetsuppföljning. Detta innebär att Du ibland kommer att få en fråga om ärende.

Du kan då välja ett befintligt ärende eller registrera ett nytt genom att välja kontakdatum och kontaktorsak.

O.B.S! Om Du ex. skriver in en patient efter det datum som första besöket skall registreras måste Du ange Kontaktdatum samma datum, eller tidigare, som första besöket.

En patients ärenden samlas i en "Patientöversikt" där alla patientens ärenden finns.

Ikonen  finns bl.a i patientregister och bokningskalender och öppnar Patientöversikten.

Några begrepp:

Landstingen benämner samma sak lite olika. Vi försöker hålla en linje.

Ersättningen du får för ett besök heter Ersättningskod i SGX = åtgärdskod, arvodeskod

Avgiften som patienten betalar heter Avgiftskod i SGX = taxekod, ersättningsgrupp

Grundinställningar för Ersättningskod och Avgiftskod hittar Du under Inställningar, Klinikinställningar, BesökEn annan nyhet är Besökskategori  Även för besökskategori kan Du göra grundinställning Inställningar, Klinikinställningar, Besök

O.B.S! att Uteblivet besök och återbud är egna besökskategorier.


Ytterligare en förändring är patientkvitton (benämns "kontantfaktura").

Se vidare här >>>
  • No labels