Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Lagringstjänsten är i första hand för dig som avslutar SGX vid t.ex. vid pension eller byte av journalsystem. Tjänsten kan dock endast användas vid längre uppehåll, som minst 4 månader, vid som t.ex. vid utbildning eller föräldraledighet.
Byte till lagringstjänsten sker till nästkommande månad och kan inte meddelas retroaktivt. 

...