Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

När du avslutar SGX kan du välja mellan att använda vår lagringstjänst eller att exportera ut ditt data från SGX för egen lagring. Det vanligaste är att man kombinerar de två och först använder lagringstjänsten 1-2 år för att enkelt kunna skriva ut journaler som patienter eller försäkringsbolag efterfrågar. När efterfrågan sedan avtar exporterar du ut ditt data för egen lagring.

Lagringstjänst

Lagringstjänsten är i första hand för dig som avslutar SGX vid t.ex. vid pension eller byte av journalsystem. Tjänsten kan dock användas vid längre uppehåll, minst 4 månader, vid t.ex. utbildning eller föräldraledighet.
Byte till lagringstjänsten sker till nästkommande månad och kan inte meddelas retroaktivt. 

 • Full åtkomst till alla journaler och allt ditt data för läsning och utskrift.
 • Funktion för kontinuerlig rensning av data för att uppfylla GDPR och PDL. Funktionen kräver ett manuellt förfarande från din sida eller att du slår på automatisk rensning.
 • Du kan avsluta lagringstjänsten och exportera ut ditt journaldata, se Export.
 • Vid behov kan du börja använda SGX igen då allt ditt data ligger kvar.
 • En månads uppsägningstid.  

Vad som ingår i lagringstjänsten och utlovad funktionalitet kan komma att ändras. Eventuella ändringar av lagringstjänsten meddelas minst 3 månader innan förändringen börjar gälla.

Notera att lagringstjänsten kan komma att upphöra helt. Du behöver då exportera ditt journaldata, se Export.

Export

Om du slutar att använda SGX kan du kan exportera ut dina journaltexter samt länkade dokument från SGX vilket är gratis och ingår i SGX användarlicens. 

 • Alternativ 1: PDF-export. Funktion för export av journaltexter samt länkade dokument. Journaltexter exporteras i PDF-format per patient och vårdgivare i PDF-format och länkade dokument i sina respektive format. Ett bra alternativ om du ska lagra journaldata på egen hand eller för att lämnas vidare till exempelvis IVO. 
 • Alternativ 2: Data-export. Funktion för export av journaltexter per vårdgivare/användare i ett av Antwork AB bestämt maskinläsbart format och länkade dokument i sina respektive format. Ett bra alternativ om du ska gå över till en annan journalsystemsleverantör.
 • Efter export ansvarar du som vårdgivare själv för ditt journaldata.
 • Licenskostnad för SGX upphör.
 • Alla avtal med Antwork AB upphör.
 • Allt data raderas hos Antwork AB. 

Du kan få ditt data exporterat i ett annat format än specificerat ovan i mån av tid och enligt gällande prislista.


 • No labels