Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Konto är det bokföringskonto som ersättningen bokförs på när ersättningen faktureras.
  • Om du anger alternativ fakturatext används den som fakturatext istället för ersättningskodens namn när du fakturerar ersättningen.
  • Standard behandlingstid är den behandlingstid som föreslås när du väljer koden vid besöksregistrering.
  • Om du jobbar i Vårdval Stockholm kan även välja vilken tids-KVÅ som ska föreslås vid besöksregistrering.

Tips

Under Inställningar, Klinikinställningar, Besök kan du ange en "standardkod" som föreslås vid besöksregistrering av respektive besökskategori, privatbesök, företagsbesök, försäkringsbesök och regionsbesök/landstingsbesök.

Ersättningskoder för privatbesök

Vid privatbesök så betalar patienten alltid hela ersättningen. Patientavgiften sätts automatiskt till vald ersättning när du väljer ersättningskod på besöket. I detta fall kommer patientavgiften att sättas till 750 kr.

Ersättningskoder för försäkringsbesök

Vid försäkringsbesök så betalar försäkringsbolaget normalt hela ersättningen. Om patienten ska betala en självrisk på första besöket anger du självrisken på försäkringsärendet. Patientavgiften sätt då automatiskt till angiven självrisk på första besöket.

Ersättningskoder för företagsbesök

Vid företagsbesök så betalar företaget ersättningen minus vald patientavgift.

...