Inställningar | Administrera klinik

Klinik    Ersättningsavtal

Klinik

Verksamheten bedrivs i region. Detta styr mycket av taxor och övriga inställningar i SGX för att anpassa till regionala förutsättningar.

Behörigheter

Huvudanvändare är den som är administratör och den som ansvarar för övriga användares rättigheter.

Du anger vilka användare som ska ha tillgång till kliniken och vilken/vilka roll(er) användaren skall ha. Klicka på "Lägg till" och välj användare.

  • Man behöver vara klinikadministratör för att administrera klinik och användare.
  • Behandlare har tillgång till det mesta i systemet utom att administrera klinik/användare.
  • En receptionist kan inte läsa journaler med undantag enligt nedan och systemnotat, ex. ID-kontroll, patienten samtyckt till e-frikort o.s.v.
  • En receptionist med signeringsrätt kan skriva och signera notat och följaktligen även läsa dessa.
  • En receptionist utan signeringsrätt kan skriva notat men måste ange en signeringsansvarig som sedan signerar notatet. Receptionisten kan läsa dessa notat.
  • Samma regler gäller biträde med/utan signeringsrätt. Studenter har typiskt inte signeringsrätt.
  • Ekonomiansvarig är en roll för den som ev. sköter fakturering, bokföring och liknande. De har bara tillgång till ekonomiska data, kassarapport, journal- och inbetalningsjournal.
  • Vikariatgivare har möjlighet att skicka in vikariens filer till regionen.


Internt kliniknamn används för att tydligare visa vilken klinik du befinner dig i om det finns flera kliniker. Används bara lokalt i SGX.

Ersättningsavtal

O.B.S! Vissa uppgifter kan bara läggas till/ändras av Antwork supportpersonal.

För att lägga till avtal, klicka på

Ange fr.o.m. datum som avtalet gäller.

Välj ersättningsavtal:

Arvodestyp = A- eller B-praktik.

Vårdgivarspecialitet varierar lite mellan olika avtal.

I GVR skall det vara 77 för sjukgymnast.

I ARV finns ingen vårdgivarspecialitet.

I Privera och Pricomp skall det vara 21 vid A-praktik och 22 vid B-praktik.

I Priva skall det vara "SG" för sjukgymnast.

Vårdgivar-ID

Avtalspart-ID

De senare två lite olika i olika regioner.

Hantera ersättningstak, klicka på 

hämtar takbelopp nationella taxan för angivet år.

Ange ersättningstak 1 och 2. Tak 2 måste vara större än tak 1. Ange en siffra även om Du bara har ett tak.

Överfört från tidigare kan du använda om du ex. har haft en extern vikarie som arbetat upp ett antal kronor på ditt tak eller om du börjar med SGX mitt i ett år anger du den upparbetade summan innan du började med SGX.


Vårdgivar-ID är i Stockholm, både ARV och GVR = kombikanummer. som du fått från regionen.

I Privera och Pricomp är vårdgivar-ID = Fyrsiffrigt ID som du fått från regionen + två siffror för mottagning. 00 för huvudpraktik, 01 för första bipraktik o.s.v. Om ditt vårdgivar-ID är 1234 blir det alltså 123400 du skall fylla i för huvudpraktiken.

I Priva i Skåne är vårdgivar-ID = Avtalspart-ID som du fått från regionen.

I LisBet i Kalmar är vårdgivar-ID = Avtals-ID som du fått från regionen.


Vikarie

Namn = vikariatgivarens namn (den du vikarierar för.

Vårdgivar-ID = vikariatgivarens ID

Vikariens namn

Vikariens personnummer


Ersättningstak

Upparbetad ersättning är den som är registrerad men ännu inte skickats till regionen.

Totalt upparbetad är totalt registrerat, inskickat och ej inskickat.

Kolla takhöjd - upparbetat belopp


Varna för takbelopp 1 är ikryssad tills du passerat första taket. Du får en varning, och fråga när tak 1 passeras.

Varna för takbelopp 2 är ikryssad tills du passerat andra taket. Du får en varning, och fråga när tak 2 passeras.

  • No labels