Inställningar |Klinikinställningar | Journal

Det finns några val Du kan göra för automatisk journalföring av nedanstående. Vart och ett kan väljas/väljas bort:

Dubbelklicka på raden och kryssa i eller ur rutan.

Behandlingstid:

Om Du vill journalföra behandlingstid till journalen när Du registrerar besök.

Journalför besök:

Ange om besök skall journalföras automatiskt vid registrering av besök.

Bsöksnummer:

Om Du vill journalföra vilket besök i ordningen som registreras.

Diagnoser:

Om Du vill journalföra diagnos(er) när Du registrerar besök.

KVÅ'er

Om Du vill journalföra KVÅ'er när Du registrerar besök.

Terapiåtgärd:

Om Du vill journalföra terapiåtgärd när Du registrerar besök.

"Vårdnadshavare samtycker till vård utan vårdnadshavarens närvaro"

Om Du vill journalföra att vårdnadshavaren samtycker till att patienten (barn/ungdom) får ex. rehabträna utan att vårdnadshavaren är närvarande.

Telefonrådgivning:

Ange om telefonrådgivning ska journalföras automatiskt vid registrering av besök.

Uteblivet besök:

Ange om uteblivet besök ska journalföras automatiskt vid registrering av besök.

Återbud:

Ange om återbud ska journalföras automatiskt vid registrering av besök.

Exempel på hur det kan se ut:


  • No labels