Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Läs och följ instruktionerna för "Ansökan om behörighet PU-konto" på Regionen Region Stockholms hemsida.


Det är viktigt att ange SGX och våra anslutningsuppgifter, ange sedan dina uppgifter vid pilarna.

...