Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För att skriva ett sekretessnotat, markera  När det är sparat ser det ut som:

Det kommer alltid att synas att det finns ett notat med sekretess. För andra användare ser det ut som:

Man kan även, ex. på patientens begäran, sekretessbelägga hela eller del av notat. Markera den text i notatet som skall sekretessbeläggas, klicka på

I det ursprungliga notatet antecknas att text är satt under sekretess. Nytt notat skapas, med samma datum, med den markerade texten.

Det går även att markera hela notatet och sätta sekretess på det.


  • No labels