Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nationella taxan 2023 - besök uppdaterade

Gäller alla regioner
Nu är även taxa och ersättning på registrerade besök för 2023 uppdaterade till de preliminära ersättningsnivåerna för 2023 i alla regioner
Notera dock att ersättningen troligtvis betalas ut retroaktivt vilket innebär att den utbetalda ersättningen från regionen kan vara lägre än den inskickade begärda ersättningen.

...