Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Det finns två sätt att skriva remissvar.

1.) Från inkommande remiss.

Öppna den inkommande remissen och klicka på Image Added. Då skapas ett brev med remissvar.

Image Added 

Du kan använda mallar och fraser. Spara och skriv ut.

...

2.) Från journalen.

Skriv remissvaret som ett notat i journalen, Markera den text Du vill ha med i svaret (Ctrl + A) för att markera allt.

Klicka på Image Added. Du väljer mall (som Du skapat tidigare). När Du skapar mallen så tänk på att adressen skrivs ut uppe till höger i remissvaret, anpassat för fönsterkuvert.

Mallen bör även innehålla underskrift.


 Image Added

Spara och skriv ut. Det går även att skicka som e-postbilaga men då måste sekretess och integritet beaktas.

...