Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om Du skrivit fel i en journal och vill korrigera det, markera det felaktiga (högra delen, lässidan av journalen)

Klicka sedan på . Du kan då ange korrigerande text och ev. anledning till ändringen.

Ändringen visas, vem som ändrat och när. Du kan givetvis bara korrigera notat Du själv har skrivit även om patienten samtyckt till sammanhållen journalföring..


  • No labels